-17%
قیمت اصلی 1,477,580 تومان بود.قیمت فعلی 1,226,350 تومان است.
-29%
قیمت اصلی 450,000 تومان بود.قیمت فعلی 320,000 تومان است.
-10%
قیمت اصلی 288,000 تومان بود.قیمت فعلی 259,000 تومان است.
-28%
قیمت اصلی 750,000 تومان بود.قیمت فعلی 540,000 تومان است.
-20%
قیمت اصلی 328,500 تومان بود.قیمت فعلی 262,000 تومان است.
-48%
قیمت اصلی 171,500 تومان بود.قیمت فعلی 89,500 تومان است.