-14%
قیمت اصلی 5,990,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,149,000 تومان است.
-10%
قیمت اصلی 3,291,470 تومان بود.قیمت فعلی 2,957,000 تومان است.
-8%
قیمت اصلی 2,850,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,630,400 تومان است.
-2%
قیمت اصلی 634,000 تومان بود.قیمت فعلی 619,000 تومان است.
-4%
قیمت اصلی 2,250,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,150,000 تومان است.
-7%
قیمت اصلی 2,450,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,285,000 تومان است.
-8%
قیمت اصلی 3,650,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,350,000 تومان است.