حلوا شکری، ارده و کنجد خانگی

ارده اردکان رزسا – 500 گرم

حلوا شکری، ارده و کنجد خانگی

ارده دو آتشه پروند – 750 گرم

حلوا شکری، ارده و کنجد خانگی

ارده دو آتشه گل خرما – 700 گرم

حلوا شکری، ارده و کنجد خانگی

ارده سلوا – 700 گرم

حلوا شکری، ارده و کنجد خانگی

ارده شوشتر رزسا – 500 گرم

-5%

حلوا شکری، ارده و کنجد خانگی

ارده شیر حسین – 250 گرم

29,210 تومان

حلوا شکری، ارده و کنجد خانگی

ارده شیرحسین – 650 گرم

حلوا شکری، ارده و کنجد خانگی

ارده عسل سلوا – 600 گرم

حلوا شکری، ارده و کنجد خانگی

چهار شیره سلوا – 650 گرم

حلوا شکری، ارده و کنجد خانگی

حلوا کنجدی روزگار – 100 گرم

حلوا شکری، ارده و کنجد خانگی

شیره انگور دیم پروند 600 گرم

حلوا شکری، ارده و کنجد خانگی

شیره انگور سلوا – 500 گرم

حلوا شکری، ارده و کنجد خانگی

شیره انگور سلوا – 650 گرم