خودرو، ابزار و تجهیزات صنعتی

کارواش باریسان مدل BARISAN 120-BAR

-37%

خودرو، ابزار و تجهیزات صنعتی

کارواش یوز مدل YZ-47

3,890,000 تومان

خودرو، ابزار و تجهیزات صنعتی

کارواش آنووی ریوربری مدل Comfort-S

خودرو، ابزار و تجهیزات صنعتی

کارواش آنووی ریوربری مدل HOT 1713

-5%

خودرو، ابزار و تجهیزات صنعتی

کارواش آی پی سی مدل Elite 2840T

19,000,000 تومان

خودرو، ابزار و تجهیزات صنعتی

کارواش آیرون مکس مدل HPW14.10U-1

-10%

خودرو، ابزار و تجهیزات صنعتی

کارواش اس تی ای مدل 33SC-150B

4,480,000 تومان
-30%

خودرو، ابزار و تجهیزات صنعتی

کارواش اس تی ای مدل 33SG-170B

5,900,000 تومان

خودرو، ابزار و تجهیزات صنعتی

کارواش اس تی ای مدل STA5.32C-140

خودرو، ابزار و تجهیزات صنعتی

کارواش اس تی ای مدل STA5.32C-140

-12%

خودرو، ابزار و تجهیزات صنعتی

کارواش استرانگ مدل KAW 170D

4,850,000 تومان
-38%

خودرو، ابزار و تجهیزات صنعتی

کارواش استرانگ مدل KAW-100

1,999,000 تومان
-20%

خودرو، ابزار و تجهیزات صنعتی

کارواش استرانگ مدل KAW-140

2,948,000 تومان
-15%

خودرو، ابزار و تجهیزات صنعتی

کارواش اکتیو تولز مدل AC-29100C

2,030,000 تومان
-22%

خودرو، ابزار و تجهیزات صنعتی

کارواش اکتیو تولز مدل AC-29130C

2,277,040 تومان
-27%

خودرو، ابزار و تجهیزات صنعتی

کارواش اکتیو تولز مدل AC29140C

2,701,860 تومان
-29%

خودرو، ابزار و تجهیزات صنعتی

کارواش اکتیو تولز مدل AC29150C

3,237,230 تومان