کابل تبدیل جک 3.5 میلی متری به 2.5 میلی متری مدل AB-001 طول 0.3 متر

17,000 تومان

صاف
کابل تبدیل جک 3.5 میلی متری به 2.5 میلی متری مدل AB-001 طول 0.3 متر
کابل تبدیل جک 3.5 میلی متری به 2.5 میلی متری مدل AB-001 طول 0.3 متر