کابل برق کارت گرافیک 6 پین به ساتا دایا 20سانتی متر

28,300 تومان

صاف
کابل برق کارت گرافیک 6 پین به ساتا دایا 20سانتی متر
کابل برق کارت گرافیک 6 پین به ساتا دایا 20سانتی متر