فلافل منجمد نیمه سرخ شده شامانا – 1 کیلوگرم

36,400 تومان

  • غذای منجمد: فلافل
فلافل منجمد نیمه سرخ شده شامانا - 1 کیلوگرم
فلافل منجمد نیمه سرخ شده شامانا – 1 کیلوگرم

36,400 تومان